Protecció de dades personals

En diverses pàgines del web institucional de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, es sol•licita als usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etcètera, per tal de dur a terme la gestió o servei que han sol•licitat, i amb el compliment de les condicions de seguretat i confidencialitat que exigeix la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers de L’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès , d’acord amb la legislació o la normativa vigent en cada cas.

L’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, i també la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixin la seguretat d’aquestes dades.

L’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol•licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol•licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

D’acord amb la normativa de protecció de dades, la persona interessada pot exercir els drets d’accés, cancel•lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

Respecte l’exercici d’aquests drets:

• Dret d’accés: Saber quines dades de la persona interessada té L’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès

• Dret de rectificació: Rectificar unes dades errònies de la persona interessada

• Dret de cancel•lació: Eliminar unes dades de la persona interessada

• Dret d’oposició: Demanar que es deixin de tractar unes dades de la persona interessada

Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:

• Es requereix omplir un model general de sol•licitud o instància i lliurar-lo presencialment a qualsevol oficina d’atenció ciutadana de l’ajuntament conjuntament amb una fotocòpia del DNI.

• El dret d’accés només es pot exercir un cop cada any, tret de motivació específica

• En cas d’exercir el dret de rectificació, cancel•lació o oposició, a l’efecte d’evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.

• L’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès denegarà, motivadament, peticions d’exercicis de drets de cancel•lació o oposició, en algun dels supòsits següents:
o Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades

o Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el
   compliment d’obligacions tributàries

o La persona afectada és objecte d’actuacions inspectores
• A l’hora d’exercir un d’aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres cal tenir en compte el següent: 
o Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i
   l’interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores

o Per tal d’aclarir possibles dubtes es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de
   contacte

o En alguns casos pot ser impossible materialment satisfer el dret d’accés. Per exemple,
   càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja eliminades o plànols
   on la identificació física no és possible.
 
  • Comparteix a
Darrera modificació: 04-10-12  a les  17:31