Pròrroga vigència de les targetes d'aparcament caducades

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) del passat divendres 15 de maig va publicar la RESOLUCIÓ TSF/1022/2020, d'11 de maig, per la qual es prorroga la vigència de les targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat i la de les targetes d'aparcament de transport col·lectiu.

L'enllaç a la Resolució és el següent: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8134/1794542.pdf

Amb aquesta Resolució es prorroga la validesa de les targetes d’aparcament de qualsevol modalitat que hagin caducat en el període comprés entre l’1 de març de 2020 i la data de finalització de l’estat d’alarma, fins a 1 any després de la finalització d’aquest estat i les seves successives pròrrogues.

Tot i la pròrroga de la vigència de les targetes d’aparcament, les persones titulars tenen l’obligació de sol·licitar-ne la renovació a l’Ajuntament corresponent quan hagi finalitzat l’estat d’alarma esmentat.

Darrera actualització: 06.10.2020 | 10:38