Urbanització del carrer del Darrere i camí

ANUNCI APROVACIÓ INICIAL PROJECTE
 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, en sessió ordinària de 29 de setembre de 2022, va aprovar inicialment el projecte executiu d’urbanització del carrer del Darrere i camí, redactat per l’arquitecte tècnic Josep Vilaseca Tenas per encàrrec de l’Institut Català del Sòl (INCASOL), clau N/2648-02, amb un pressupost d’execució per contracta de 59.642,16 €.
 
Se sotmet el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, que es comptaran a partir de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci al tauler d’edictes de l’Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 
L’expedient es podrà consultar a les oficines de l’Ajuntament i a l’enllaç de la seu electrònica: https://santagustidellucanes.cat/ajuntament/obres-i-urbanisme/ per tal que s’hi puguin plantejar les al·legacions que es considerin oportunes. 
 
Sant Agustí de Lluçanès, 8 de novembre de 2022
 
Josep Pujol Boladeras 
Alcalde
 

ANUNCI APROVACIÓ INICIAL RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS D'EXPROPIACIÓ FORÇOSA

El Ple de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, en sessió ordinària de 29 de setembre de 2022, va aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació forçosa pel projecte executiu d’urbanització del carrer del Darrere i camí, redactat per l’arquitecte tècnic Josep Vilaseca Tenas per encàrrec de l’Institut Català del Sòl (INCASOL), clau N/2648-02, situats en el terme municipal de Sant Agustí de Lluçanès:

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS:

Ubicació: 916,33 m2 de la finca rústega situada a l’oest del nucli urbà de l’Alou del municipi de Sant Agustí de Lluçanès, amb coordenades UTM 428085.63, 4660500.08 i referència cadastral 8206101DG2680N0001JW.

Dades registrals: Finca registral número 62 de Sant Agustí de Lluçanès. Inscrita al volum 591, llibre 3, foli 107 del Registre de la Propietat de Vic núm. 3.

Propietaris: José Camprubí Ciuró i Salud Sanglas Banús.

Si en qualsevol moment posterior de la tramitació que s’hagi de dur a terme en ordre a la corresponent expropiació forçosa dels terrenys afectats segons el projecte constructiu de les obres, fos presentada davant d’aquest corporació per part dels interessats documentació acreditativa de canvis produïts en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, que contradiguin l’atribució de la propietat d’alguna de les finques en qüestió que s’efectua en l’anterior relació de béns i drets afectats sotmesa a informació pública, es dictarà l’acord que sigui procedent i, en tot cas, per al reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions econòmiques que s’acordin en el susdit procediment caldrà que els interessats aportin prèviament en el seu moment acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la vigència registral de la inscripció de la seva titularitat sobre els béns i drets afectats.

exposició pública per un període de quinze dies hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació corresponent al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més circulació de la província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta corporació.

L’expedient es podrà consultar a les oficines de l’Ajuntament i a l’enllaç de la seu electrònica: https://santagustidellucanes.cat/ajuntament/obres-i-urbanisme/

Sant Agustí de Lluçanès, 8 de novembre de 2022

Josep Pujol Boladeras 
Alcalde
Darrera actualització: 29.11.2022 | 09:30