Beques per a activitats esportives – Curs 2020-2021

Dijous, 3 de setembre de 2020 a les 00:00

Convocatòria de beques per a activitats esportives

Dirigit a: infants, nascuts fins el 2017, joves i adults, empadronats als municipis d’Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Boi de Lluçanès, Sant Feliu Sasserra, Sant Martí d’Albars i Sobremunt.

Termini de presentació: del 7 al 25 de setembre de 2020 al registre d’entrada del Consorci del Lluçanès o a l’Ajuntament corresponent.

MÉS INFORMACIÓ al Consorci del Lluçanès a través de l’adreça consorci@consorci.llucanes.cat o al 938 880 050.

QUADRE DE RENDA DISPONIBLE MÀXIMA MENSUAL:

Unitat familiar

Renda disponible màxima mensual establerta en les bases*

1 membre

995,96

2 membres

1294,76

3 membres

1593,54

4 membres

1892,33

5 membres

2191,11

6 membres

2489,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANT: S'entendran denegades les sol·licituds de beca que superin els ingressos nets indicats en el quadre anterior*. La valoració econòmica s’obté de la suma dels ingressos de totes les persones que formen la unitat de convivència. A aquests s’hi restaran les despeses d’habitatge, ja siguin de lloguer o hipoteca, fins a un màxim de 450 euros mensuals.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA QUE CAL PRESENTAR:

  • Model d’instància normalitzat sol·licitant l’ajut
  • Volant d'empadronament al municipi de tots els membres de la unitat familiar
  • Fotocòpia del DNI o NIE de totes les persones que formen la unitat familiar o llibre de família en cas de no tenir-ne
  • Pressupost anual de l’activitat esportiva emès per l’entitat esportiva per la qual se sol·licita la beca.
  • Justificant d’ingressos econòmics (declaració renta, quatre últimes nòmines, full pensions, liquidació trimestral IRPF, certificats de l'OTG com atur, ERTO, certificats ajuts socials...

DOCUMENTACIÓ OPCIONAL QUE ACREDITA:

  • Títol de família monoparental i/o nombrosa
  • Certificat legal de disminució o resolució d'invalidesa de l'INSS o informes mèdics...
  • Documentació acreditativa de situació de violència de gènere.
  • En cas de sentència de separació o divorci, cal portar el conveni regulador on consti pensió alimentària i custòdia dels fills.
  • Justificació de despeses fixes mensuals de l'habitatge (lloguer o hipoteca)

Els ajuts només cobriran un percentatge del cost de l’activitat esportiva, no el total. Limitats a partida pressupostària.

Darrera actualització: 21.12.2020 | 14:27