Pla de Mesures Antifrau

El Ple de l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, en sessió ordinària de 29 de setembre de 2022 va aprovar el Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, que compren els annexos següents:

Annex I - Anàlisi inicial de gestió d'avaluació de riscos en l'àmbit de la prevenció, la detecció i la correcció d'irregularitats, frau, corrupció i conflictes d'interès de l'Ajuntament.
Annex II - Procediment intern d’actuació en situacions de conflicte d’interessos.
Annex III - Procediment intern d’actuació davant indicis o evidències de frau o corrupció.
Annex IV – Normativa aplicable.

Es publica el text íntegre del Pla de Mesures Antifrau i els seus annexos a la seu electrònica d'aquest Ajuntament https://santagustidellucanes.cat i es reprodueix a continuació a l'efecte del seu general coneixement.

Darrera actualització: 02.12.2022 | 08:37
Darrera actualització: 02.12.2022 | 08:37