Hisenda

 • Informes sindicatura de comptes de Catalunya

  Informe 25/2023 - Tramesa de la informació relativa a l'exercici del control intern de les corporacions locals exercicis 2019-2021

  Informe 29/2023 - Compte general de les corporacions locals exercici 2021

  Informe 36/2023 - Seguiment de les recomanacions dels informes del compte general de les corporacions locals exercicis 2004-2021

 • Modificació ordenances fiscals 2023

  Ordenança Fiscal número 1, reguladora de l’Impost sobre béns immobles.

  Ordenança Fiscal número 4, reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

  Ordenança Fiscal número 28, Reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.

  Ordenança Fiscal número 29, Reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua.

 • Modificació ordenances fiscals 2022

  Ordenança fiscal número 4, reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Darrera actualització: 15.02.2022 | 14:06
Darrera actualització: 15.02.2022 | 14:06