Avantprojecte de construcció d’un cobert agrícola a la finca Els Roures

ANUNCI

En compliment de l’article 58 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, es sotmet a informació pública l’avantprojecte de construcció d’un cobert agrícola per a l’emmagatzematge del farratge produït a la finca Els Roures del municipi de Sant Agustí de Lluçanès, presentat per Subirana Ramaders, S.L.

El projecte estarà a exposició pública a les oficines municipals (c. Alou, 6 de Sant Agustí de Lluçanès. Telèfon 938527001) i també es pot consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès www.santagustidellucanes.cat, a l’enllaç: https://santagustidellucanes.cat/ajuntament/obres-i-urbanisme/ durant el termini de vint dies hàbils, a comptar del dia següent de la data de l’última publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al diari comarcal El 9 Nou, a fi que es pugui consultar i presentar-hi les reclamacions que es considerin oportunes.

Sant Agustí de Lluçanès, 16 de desembre de 2021

Josep Pujol i Boladeras
Alcalde

Darrera actualització: 16.12.2021 | 17:18