Memòria del Mapa de Capacitat acústica de Sant Agustí de Lluçanès

L’objectiu principal d’aquesta memòria és l’elaboració del mapa de capacitat acústica del municipi de Sant Agustí de Lluçanès, com a instrument per a la gestió ambiental del soroll, que té com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la que està exposada la població i la preservació i/o millora de la qualitat acústica del territori. El mapa de capacitat acústica assigna els nivells d’immissió fixats com a objectius de qualitat en un territori determinat, establint les zones de sensibilitat acústica, que agrupen les parts del territori amb la mateixa percepció acústica, per tres períodes temporals diferenciats: dia, vespre i nit, i on també s’hi incorporen els usos del sòl.

Darrera actualització: 15.05.2020 | 08:37