Projecte d'actuació específica Mirador dels Munts

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, en sessió extraordinària del 29 de juliol de 2021, va aprovar inicialment el projecte de les actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable relatiu al mirador del Santuari de la Mare de Déu dels Munts al municipi de Sant Agustí de Lluçanès, promogut pel Consell Comarcal d’Osona i redactat per Batlle i Roig Arquitectura, S.L.P.

De conformitat amb l’article 51 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, es sotmet a informació pública pel termini d’un mes a comptar des de l’endemà de l’última publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al diari comarcal El 9 Nou, a fi que qualsevol que ho desitgi pugi examinar-lo i adduir, durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes.

La documentació estarà disponible a la secretaria de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, els dimarts i els dijous de 9 a 14 hores i a la seva seu electrònica www.santagustidellucanes.cat a l’enllaç:
https://santagustidellucanes.cat/ajuntament/obres-i-urbanisme/

Sant Agustí de Lluçanès, 5 d’agost de de 2021

Josep Pujol Boladeras
Alcalde

Darrera actualització: 13.08.2021 | 09:40