Aprovació inicial del Pla especial de protecció patrimonial de la masia Vinyes Grosses i rehabilitació d'una edificació existent per a ús d'habitatge

Edicte

El Ple de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, en sessió ordinària del 5 de setembre de 2019, va aprovar inicialment el Pla especial de protecció patrimonial de la masia Vinyes Grosses i rehabilitació d’una edificació existent per a ús d’habitatge, al terme municipal de Sant Agustí de Lluçanès, juntament amb el respectiu informe ambiental estratègic, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7870, de 8 de maig de 2019.

De conformitat amb l’article 85.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i l’article 115 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, se sotmet a informació pública per termini de quaranta-cinc dies a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a fi que qualsevol que ho desitgi pugi examinar-lo i adduir, durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes.  

La documentació estarà disponible a la secretaria de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, els dimarts de 9 a 14 h i els dijous de 9 a 14 h i de 16 a 18 h i a la Seu electrònica: www.santagustidellucanes.cat/urbanisme.html

Sant Agustí de Lluçanès, 10 de setembre de 2019

Josep Pujol Boladeras

Alcalde

Darrera actualització: 13.01.2021 | 18:18