Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions del municipi de Sant Agustí de Lluçanès

Lluís Bosoms Icart, secretari de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès,

CERTIFICO:

Que l’anunci d’aprovació del document d’avanç del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Sant Agustí de Lluçanès, ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 22/03/2023 (CVE 202310046807), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8880 del 22/03/2023 (CVE-DOGC-A-23073100-2023) al diari d’àmbit comarcal El 9 Nou del 20/03/2023, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament (e-Tauler) i la pàgina web municipal  pel termini d’un mes el durant el qual no s’ha rebut cap al·legació ni observació. 

https://santagustidellucanes.cat/ajuntament/obres-i-urbanisme,

I, perquè així consti a l’expedient, lliuro aquest certificat amb el vistiplau de l'alcalde.

Sant Agustí de Lluçanès, 9 de maig de 2023

Vist i plau

L'alcalde                                 El secretari

Josep Pujol Boladeras           Lluís Bosoms Icart

Darrera actualització: 09.05.2023 | 10:52