Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions del municipi de Sant Agustí de Lluçanès

El Ple de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, en sessió ordinària de 2 de febrer de 2023, va aprovar el document d’avanç del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Sant Agustí de Lluçanès.

De conformitat amb l’article 85.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i l’article 115 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, se sotmet a informació pública per un termini d’un mes amb la publicació d'anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un diari de premsa escrita de més divulgació en l'àmbit municipal, al tauler d'anuncis de la Corporació i a la seu electrònica municipal, a l'efecte que les persones interessades els puguin consultar i, si s'escau, presentar els suggeriments, reclamacions o al·legacions que estimin oportunes.

Simultàniament a la informació pública de l’avanç es sol·licita a l'òrgan ambiental l'emissió del document de referència, d’acord amb el previst a l’article 115 a) del RLUC.

La documentació estarà disponible a la secretaria de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, els dimarts de 9 a 14 h i els dijous de 9 a 14 h i de 16 a 18 h i a la seu electrònica:  https://santagustidellucanes.cat/ajuntament/obres-i-urbanisme

Sant Agustí de Lluçanès, 14 de març de 2023

Josep Pujol Boladeras

Alcalde

 

Darrera actualització: 14.03.2023 | 15:04