Urbanització del carrer de Darrere i camí

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE

El Ple de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, en sessió ordinària de 2 de febrer de 2023, va aprovar definitivament el projecte executiu d’urbanització del carrer de Darrere i camí, redactat per l’arquitecte tècnic Josep Vilaseca Tenas per encàrrec de l’Institut Català del Sòl (INCASOL), clau N/2648-02, amb un pressupost d’execució per contracta de 59.642,16 €.

Es fa públic per a general coneixement i es pot consultar a l’enllaç de la seu electrònica: https://santagustidellucanes.cat/ajuntament/obres-i-urbanisme/

Sant Agustí de Lluçanès, 14 de març de 2023

Josep Pujol Boladeras 
Alcalde

 

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS D'EXPROPIACIÓ FORÇOSA

El Ple de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, en sessió ordinària de 2 de febrer de 2023, va aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats d’expropiació forçosa situats en el terme municipal de Sant Agustí de Lluçanès, iniciar l’expedient d’expropiació forçosa per a l’execució de les obres del projecte executiu d’urbanització del carrer del Darrere i camí i declarar l’ocupació urgent i necessària amb caràcter definitiu del béns i drets que figuren en la descripció concreta i individualitzada, així com la relació dels propietaris afectats pel projecte constructiu aprovat definitivament.

RELACIÓ DEFINITIVA DE BÉNS I DRETS AFECTATS:

Ubicació: 916,33 m2 de la finca rústega situada a l’oest del nucli urbà de l’Alou del municipi de Sant Agustí de Lluçanès, amb coordenades UTM 428085.63, 4660500.08 i referència cadastral 8206101DG2680N0001JW.

Dades registrals: Finca registral número 62 de Sant Agustí de Lluçanès. Inscrita al volum 591, llibre 3, foli 107 del Registre de la Propietat de Vic núm. 3.

Propietaris: José Camprubí Ciuró i Salud Sanglas Banús.

Es fa públic per al seu general coneixement i en compliment de l'article 21 de la Llei d'Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954.

Sant Agustí de Lluçanès, 14 de març de 2023

Josep Pujol Boladeras 
Alcalde
Darrera actualització: 28.03.2023 | 08:39