Convocatòria excepcional concurs cobertura definitiva plaça vacant administratiu/va de personal funcionari corresponent oferta pública estabilització 2022

Per resolució de l’alcalde-president de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès de data 28 de març de 2023, s’ha nomenat la Sra. Sílvia Anfruns Serra funcionària de carrera de l’escala d’administració general, subescala administrativa, subgrup de classificació C1, nivell de destinació 20, amb caràcter definitiu per la plaça d’administratiu/va de la plantilla de funcionaris/àries de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Sant Agustí de Lluçanès, 28 de març de 2023

Josep Pujol Boladeras

Alcalde

Darrera actualització: 30.03.2023 | 09:44