Convocatòria excepcional concurs cobertura definitiva plaça vacant administratiu/va de personal funcionari corresponent oferta pública estabilització 2022

Procés de selecció per a l’estabilització de l’ocupació temporal. Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès. Plaça: Administratiu/va

ANUNCI

El Tribunal seleccionador de la convocatòria excepcional inclosa en el procés d’estabilització de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, d’una plaça d’administratiu/va, grup C1, Escala Administració general, Subescala administrativa, en règim de funcionari de carrera mitjançant concurs de mèrits, constituït a l’efecte de la valoració el 16 de febrer de 2023, a les 10:30 hores, ha atorgat la següent puntuació als mèrits acreditats per les aspirants admeses al procés:

DNI

Experiència

Formació

Total

***5226**

16,27

11,30

27,57

***7915**

0,00

2,40

2,40

***6682**

0,00

0,00

0,00

 

D’acord amb el que estableix les bases reguladores d’aquest procés, concretament base 7 punt 7, es fa constar que els/les aspirants tenen 3 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació del resultat de la valoració dels mèrits, per presentar les al·legacions que considerin oportunes.

El Tribunal proposa que la senyora Sílvia Anfruns Serra, ***5226**, que ha obtingut la major puntuació, sigui nomenada per a la plaça d’administrativa objecte d’aquest procés de selecció.

Míriam Macià Losada

Secretària del Tribunal

Darrera actualització: 23.02.2023 | 14:51