Conveni delegació recollida residus i deixalleria

CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS I DEIXALLERIA, ENTRE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I L’AJUNTAMENT DE SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS

REUNITS
 
D’una part el Sr. Joan Carles Rodríguez Casadevall, president del Consell Comarcal d’Osona (en endavant, simplement Consell Comarcal), el qual actua en representació d’aquest ens local, que té la seva seu al carrer de l’Historiador Raimon d’Abadal i Vinyals, núm. 5, 3ª planta, de Vic, i el CIF P5800015I, degudament autoritzat per aquest acte segons l’acord del Ple de data 29 de juny de 2022 , assistit pel secretari de l’entitat, el Sr. Valentí Costa Casademunt.
 
De l’altra, el Sr. Josep Pujol Boladeras, Alcalde de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès (en endavant, simplement Ajuntament), amb seu al carrer Alou, 6 de Sant Agustí de Lluçanès i CIF núm. P0819400C, assistit pel/per la secretari/ària de la corporació, el Sr. Lluís Bosoms Icart.
 
EXPOSEN
 
Primer. El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en el seu art. 85, atribueix a la comarca la realització d’activitats i la prestació de serveis públics d’interès supramunicipal.
 
Segon. El Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, en el seu art. 25, estableix que correspon a la comarca, entre d’altres, l’exercici de les competències que li atribueixin les lleis del Parlament i les que li deleguin els municipis.
 
Tercer. El Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus, al seu art. 51, disposa que correspon a la comarca la gestió dels residus municipals, en els supòsit de dispensa municipal del servei, de delegació dels municipis i d’assumpció d’aquest servei municipal per altres títols, d’acord amb la legislació de règim local.
 
Afegeix que correspon al consell comarcal establir, en el seu programa d’actuació, els mecanismes d’actuació necessaris a fi d’assegurar subsidiàriament la prestació adequada del servei municipal de recollida selectiva, de transport, de valorització i de disposició del rebuig dels residus municipals.
 
I que el consell comarcal ha de participar en l’elaboració i la gestió del programa del Govern de la Generalitat establert per l’article 6, en els termes d’aquesta Llei i en els del mateix programa.
 
Quart. L’art. 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, determina les formes de cooperació entre les diferents administracions, tant en serveis locals com en assumptes d’interès comú, mitjançant consorcis o convenis administratius.
 
Cinquè. El Ple Comarcal, en sessió celebrada el 24 de març de 2021, va aprovar inicialment la creació del servei de recollida selectiva, neteja viària i deixalleria; i per acord del Ple comarcal de data 29 de setembre de 2021 s’ha aprovat definitivament.
 
Sisè. Ambdues parts, el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament, tenen interès a instrumentar el marc jurídic adequat que reguli les actuacions necessàries de cadascuna, pel que fa a la gestió dels residus municipals.
 
Setè. El Consell Comarcal d’Osona ha dut a terme un estudi global de la situació de la gestió dels residus municipals a la comarca amb la finalitat de poder coordinar una recollida a nivell comarcal. La finalitat d’aquesta acció conjunta és assegurar la prestació d’un servei correcte i la racionalització de les despeses.
 
Vuitè. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de data 19 de maig de 2022, i el Ple del Consell Comarcal d’Osona, en la sessió de data 29 de juny de 2022, han acordat, respectivament, DELEGAR en el Consell Comarcal d’Osona i ACCEPTAR LA DELEGACIÓ de la prestació del servei de recollida selectiva de residus i deixalleria, amb l’abast que s’especifica en les certificacions que s’adjunten a aquest conveni.
 
És per això que ambdues administracions formalitzen el present conveni, el qual es regirà per les següents
 
CLÀUSULES
 
Primera. Objecte
 
El Consell Comarcal es fa càrrec de la prestació en el terme municipal de Sant Agustí de Lluçanès dels serveis següents, definits al pla de gestió annex a aquest conveni:
 
- Recollida de fracció orgànica
- Recollida de multiproducte
- Recollida de vidre (envàs)
- Recollida de fracció resta
- Recollida de residus voluminosos
- Altres serveis: el rentat de contenidors, el rentat de les àrees d’aportació, la reparació de contenidors de la via pública, l’adquisició i reposició de contenidors de la via pública, el transport de caixes de residus fins a la instal·lació de tractament, el servei de deixalleria mòbil i serveis extres.
 
La delegació es durà a terme dins del marc del Reglament del nou servei de recollida selectiva de residus, neteja viària i deixalleria a la comarca d’Osona, aprovat pel Ple comarcal de 24 de març de 2021, i altres normes aplicables.
 
La delegació comprèn, en tot cas, les següents facultats:
 
a) Potestat d’autoorganització del servei, inclosa l’aprovació del reglament del servei i la determinació de la seva modalitat de gestió.
b) Potestat de seguiment i control de la prestació del servei
c) Potestat de planificació del servei.
d) Qualsevol altra que sigui necessària per a la correcta prestació del servei.
 
El Consell Comarcal d’Osona inicialment prestarà el servei delegat mitjançant un contracte de serveis amb prestació directa a favor de la ciutadania; i es reserva la facultat d’escollir lliurament la forma de prestació del servei d’entre les diverses possibilitats que li ofereix la Llei.
 
Segona. Condicions particulars de la prestació del servei
 
Les condicions particulars amb què es prestarà el servei estan definides al Pla de gestió del servei que s’adjunta al present conveni.
 
Els serveis inclosos al Pla de gestió del servei podran ser ampliats o reduïts, mitjançant la modificació del pla de gestió; qualsevol modificació del Pla de Gestió, requerirà l’aprovació prèvia de l’Ajuntament i la ratificació del Consell Comarcal, amb la conseqüent variació del cost del servei que inclourà, si s’escau, la indemnització al Consell Comarcal pel decrement en les previsions inicials de prestació del servei.
 
En la prestació dels serveis objecte de la delegació el Consell Comarcal i l’Ajuntament resten obligats, si s’escau, a allò que estableixi la legislació laboral en matèria de subrogació dels treballadors que presten els serveis objecte de delegació.
 
Tercera. Compromisos econòmics
 
3.1 Cost del servei
 
El cost del servei a satisfer per part de l’Ajuntament per la prestació del servei delegat és el que es detalla en el Pla de gestió del servei, d’acord amb els serveis recollits en el mateix. Aquest import inclou els costos fixes, variables, i de gestió i control dels serveis.
 
L’Ajuntament s’obliga a ingressar la quantitat corresponent al cost mensual del servei, a partir de la liquidació mensual que li serà lliurada per part del Consell Comarcal.
 
Anualment, el Consell Comarcal procedirà, si s’escau, a la revisió de preus per la prestació dels serveis objecte de la delegació, en funció de les variacions legalment aplicables a cadascun dels costos.
 
3.2 Retorns d’Ecoembes
 
L’Ajuntament delega al Consell Comarcal l’adhesió, en el seu nom, al conveni marc de col·laboració vigent entre l’Agència de Residus de Catalunya i la societat Ecoembalajes España, SA (Ecoembes), de data 22 de juliol de 2013, per fomentar la recollida selectiva d’envasos lleugers i paper i cartró al territori, així com al conveni marc que el substitueixi, si s’escau; i, conseqüentment, també delega la tramitació de la devolució del ingressos derivats d’aquest conveni.
 
El Consell Comarcal retornarà a l’Ajuntament el 96% dels retorns d’Ecoembes i es quedarà el 4% restant en concepte de supervisió i gestió administrativa del servei.
 
3.3 Retorns d’Ecovidrio
 
L’Ajuntament delega al Consell Comarcal l’adhesió, en el seu nom, al conveni marc de col·laboració vigent entre l’Agència de Residus de Catalunya i la societat Ecovidrio, SA, de data 2 d’abril de 2014, per fomentar la recollida selectiva d’envasos de vidre al territori, així com al conveni marc que el substitueixi, si s’escau; i, conseqüentment, també delega la tramitació de la devolució del ingressos derivats d’aquest conveni.
 
El Consell Comarcal retornarà a l’Ajuntament el 96% dels retorns d’Ecovidrio i es quedarà el 4% restant en concepte de supervisió i gestió administrativa del servei.
 
3.4 Retorns dels cànons de l’Agència de Residus
 
L’Ajuntament delega al Consell Comarcal sol·licitar i tramitar, en el seu nom, el retorn dels cànons aprovats per l’Agència de Residus de Catalunya per fomentar la recollida selectiva de residus municipals.
 
El Consell Comarcal retornarà a l’Ajuntament el 96% dels retorns de l’Agència de Residus i es quedarà el 4% restant en concepte de supervisió i gestió administrativa del servei.
 
Quarta. Vigència del conveni
 
Es fixa la data d’inici de la vigència del conveni en el dia d’inici de la prestació del servei mitjançant un contracte de serveis amb prestació directa a favor de la ciutadania. En el moment de la signatura del contracte de serveis amb l’adjudicatari, el Consell Comarcal comunicarà als Ajuntament la data efectiva d’inici de la prestació dels serveis.
 
El conveni tindrà una durada inicial de QUATRE anys amb la possibilitat de pròrroga per quatre anys més, per acord exprés d’ambdues parts. A la finalització d’aquest període s’haurà d’aprovar un nou conveni per a regular la delegació.
 
Cinquena. Comissió de seguiment
 
Per tal de coordinar adequadament la col·laboració entre ambdues administracions es crearà una comissió de seguiment del compliment d’aquest conveni, amb un representant del Consell Comarcal i un de l’Ajuntament, que es reunirà periòdicament per tal d’avaluar el desenvolupament del servei, resoldre les incidències que hi pugui haver i determinar, si escau, les responsabilitats i les sancions que calgui exigir.
 
Sisena. Modificacions
 
Les modificacions del present conveni requereixen sol·licitud raonada i degudament motivada per part dels Presidents de qualsevol de les dues entitats signants del present conveni, i la seva prèvia aprovació pels òrgans competents de les parts; un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a annex del conveni, formant part integrant del mateix.
 
En cas que la modificació sigui per reducció dels serveis delegats, l’Ajuntament haurà de satisfer la quota de separació establerta a la base vuitena.
 
Setena. Extinció del conveni
 
Aquest conveni pot quedar sense efecte a instància d’una de les parts si concorre alguna de les circumstàncies següents:
 
a) Demora de dos mesos en el pagament de la quota mensual, o bé
b) Demora de set dies en la prestació del servei, llevat dels casos de vaga del personal o de concurrència de causes de força major
 
També seran causes que justifiquen la resolució d’aquest conveni:
 
a) El mutu acord entre les parts
b) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’una de les parts signatàries.
c) Una resolució judicial ferma que així ho determini
d) La dispensa de l’obligació de prestar el servei, en els termes previstos en l’article 68 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
e) Qualsevol altra causa prevista a la legislació.
 
En el cas que l’Ajuntament decideixi recuperar la competència abans de finalitzar el termini de vigència del conveni, l’Ajuntament es compromet a formalitzar un preavís, davant el Consell Comarcal d’Osona, amb una antelació mínima de SIS MESOS; així mateix, haurà de satisfer la quota de separació establerta a la base vuitena.
 
En cas d’incompliment del preavís, el Consell Comarcal d’Osona tindrà dret a percebre de l’Ajuntament, en concepte de danys i perjudicis, un import igual a l’import liquidat durant els últims 6 mesos.
 
En el cas que sigui el Consell Comarcal d’Osona qui vulgui desistir de la competència delegada haurà de notificar-ho a l’Ajuntament amb 6 mesos d’antelació.
 
Vuitena. Quota de separació
 
En cas de reducció o extinció dels serveis objecte de delegació, l’Ajuntament s’obliga a satisfer una quota de separació, amb caràcter previ a l’extinció o reducció dels serveis objecte de delegació. Aquesta quota de separació garantirà l’assumpció, per part de l’Ajuntament, de les despeses en relació als mitjans materials i personals que deixaran de ser dedicats a l’execució del contracte vinculat, com a conseqüència de la reducció del seu abast.
 
La quota de separació es determinarà per l’import mensual que correspon al municipi pel servei o la part del servei que es redueix, corresponent exclusivament a costos de personal o d’amortització de mitjans materials adquirits i utilitzats en la prestació dels serveis del municipi, i fins a la finalització del termini de vigència del conveni o la seva pròrroga, o fins que els esmentats mitjans personals i/o materials siguin adscrits a serveis d’altres municipis.
 
Novena.-Protecció de dades de caràcter personal
 
Ambdues parts es comprometen a donar compliment a tot allò que estableixen la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, en relació amb les dades personals a les quals tinguin accés durant la vigència del present conveni.
 
Els instruments específics de col·laboració determinaran les obligacions de les parts en relació amb la protecció de dades personals i el deure de confidencialitat de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 de protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades personals i la resta de normativa aplicable.
 
Desena.- Marc normatiu
 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert en el capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, els articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com els articles 108 al 112, de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
 
Onzena.- Transparència, accés a la informació pública i bon govern
 
Aquest conveni es trametrà al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya i les dades principals es publicaran al Portal de Transparència.
 
Dotzena.- Jurisdicció competent
 
Les qüestions litigioses que sorgeixen en la interpretació i compliment del conveni seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
 
Tretzena.- Modificació dels preceptes i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
 
Els preceptes d’aquest conveni que, per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
 
Catorzena. Clàusula derogatòria
Amb l’entrada en vigor d’aquest conveni queden sense efecte els anteriors convenis subscrits entre els signants per a la prestació dels serveis que són objecte del present conveni.
 
I perquè així consti, les persones a dalt esmentades signen el present conveni.
 
 
Darrera actualització: 18.05.2023 | 12:59