Document únic de protecció civil municipal - DUPROCIM

El Ple de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, en sessió ordinària de 16 de novembre de 2023, va aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal de Sant Agustí de Lluçanès, redactat pels Serveis  tècnics del Consell Comarcal d’Osona.

Se sotmet el document a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari Ara i al tauló d’anuncis de la corporació.

L’expedient es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, dimarts i dijous de 9 a 14 h (C. Alou, 6, CP 08586, tel: 938527001, c/e: st.agusti@santagustidellucanes.cat i la seu electrònica a l’enllaç que s’indica a continuació per tal que s’hi puguin plantejar les al·legacions que es considerin adients.

https://santagustidellucanes.cat/ajuntament/obres-i-urbanisme

Transcorregut el termini indicat sense que s’hi hagin presentat reclamacions, esdevindrà aprovat amb caràcter definitiu.

Sant Agustí de Lluçanès, 23 de novembre de 2023.

Laia Serrat Danés

Alcaldessa

Darrera actualització: 01.12.2023 | 12:03