Modificació ordenances fiscals 2022

Ordenança fiscal número 4, reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

ANUNCI D’EXPOSICIÓ PUBLICA DE L’ACORD PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

En compliment del que disposa l’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’anuncia que l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès en sessió del Ple de data 10 de febrer de 2022 ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre d’altres, els acords següents:

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de l’Ordenança Fiscal número 4, reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, així com el seu text refós.
Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2022, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificades, a l’enllaç que s’indica a continuació, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

https://santagustidellucanes.cat/ajuntament/hisenda/modificacio-ordenances-fiscals-2022.html

Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions,
els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Sant Agustí de Lluçanès, 22 de febrer de 2022

Josep Pujol Boladeras
Alcalde

Darrera actualització: 23.02.2022 | 14:40