Modificació ordenances fiscals 2023

Ordenança Fiscal número 1, reguladora de l’Impost sobre béns immobles.

Ordenança Fiscal número 4, reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Ordenança Fiscal número 28, Reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.

Ordenança Fiscal número 29, Reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua.

ANUNCI D’EXPOSICIÓ PUBLICA, EMÈS PER L’AJUNTAMENT,  DELS ACORDS PROVISIONALS DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS

En compliment del que disposa l’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’anuncia que l’Ajuntament en sessió del Ple de data 3 de novembre de 2022 ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre d’altres, els acords següents:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2023 i següents, així com el seu text refós.

Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2023 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós: 

Ordenança Fiscal número 1, reguladora de l’Impost sobre béns immobles.

Ordenança Fiscal número 4, reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Ordenança Fiscal número 28, Reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.

Ordenança Fiscal número 29, Reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua.

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2023, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l'endemà de la publicació d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província”, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.

En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.

Sant Agustí de Lluçanès, 3 de novembre de 2022

Josep Pujol Boladeras
Alcalde

Darrera actualització: 09.01.2023 | 10:07