Variant de la línia aèria 25 kV "Molí1"

Lluís Bosoms Icart, secretari de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès,

CERTIFICO:

Que l’anunci d’informació pública de l’aprovació inicial del projecte d’actuació específica “Variant de la línia aèria 25 kV “Molí 1” en sòl no urbanitzable, relatiu a la millora de la xarxa existent de distribució aèria MT a 25kV “Molí 1” al municipi de Sant Agustí de Lluçanès, promogut per EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SLU i elaborat per personal tècnic qualificat de l’empresa IPLAN GESTIÓN INTEGRAL, S.L. ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 15/01/2024, amb número de registre CVE 202410001283, al diari comarcal El 9 Nou del 15/01/2024, al tauler d’anuncis de l’ajuntament i al web municipal, durant el termini d’un mes, comptat entre el 15/01/24 i el 15/02/24.

Que durant dit termini no s’ha presentat cap al·legació ni observació.

I, perquè així consti en l’expedient de tramitació, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de l’alcaldessa.

Sant Agustí de Lluçanès, 22 de febrer de 2024.

Darrera actualització: 23.02.2024 | 09:29