Instal·lació fotovoltaica a la Casa de la Vila

Divendres, 18 de març de 2022 a les 00:00

El Ple de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, en sessió ordinària de 10 de febrer de 2022, va aprovar inicialment el projecte executiu per una instal·lació fotovoltaica en autoconsum col·lectiu per a l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès.

Se sotmet el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, que es comptaran a partir de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci al tauler d’edictes de l’Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

L’expedient es podrà consultar a les oficines de l’Ajuntament i a l’enllaç de la seu electrònica: https://santagustidellucanes.cat/ajuntament/obres-i-urbanisme/ per tal que s’hi puguin plantejar les al·legacions que es considerin oportunes.

Darrera actualització: 18.03.2022 | 10:24