Instal·lació fotovoltaica a la Casa de la Vila

ANUNCI

De l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, sobre aprovació definitiva d’un projecte.

El Ple de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, en sessió ordinària de 19 de maig de 2022, ha aprovat definitivament el projecte executiu per una instal·lació fotovoltaica
en autoconsum col·lectiu per a l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès.

Es fa públic per a general coneixement i es pot consultar a l’enllaç de la seu electrònica: https://santagustidellucanes.cat/ajuntament/obres-i-urbanisme/

Sant Agustí de Lluçanès, 14 de juny de 2022

Josep Pujol Boladeras
Alcalde

Darrera actualització: 21.06.2022 | 10:53