Projecte de construcció d'una infermeria bovina al Mas Casacuberta

ANUNCI

En compliment de l’article 58 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, es sotmet a informació pública el projecte de construcció d’una infermeria bovina per l’explotació ramadera extensiva ubicada al Mas Casacuberta del municipi de Sant Agustí de Lluçanès, presentat per Sala de Desfer i Magatzem Frigorífic J. Viñas, S.A.

El projecte estarà a exposició pública a les oficines municipals (c. Alou, 6 de Sant Agustí de Lluçanès. Telèfon 938527001) i també es pot consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès www.santagustidellucanes.cat a l’enllaç:
https://santagustidellucanes.cat/ajuntament/obres-i-urbanisme/ durant el termini de vint dies hàbils, a comptar del dia següent de la data de l’última publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al diari comarcal El 9 Nou, a fi que es pugui consultar i presentar-hi les reclamacions que es considerin oportunes.

Sant Agustí de Lluçanès, 5 d’agost de 2021

Josep Pujol i Boladeras
Alcalde

Darrera actualització: 13.08.2021 | 09:43