Millora de l’accés rodat i connectivitat amb fibra òptica a les masies

El Ple de l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, en sessió ordinària de 22 de setembre de 2020 va aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu de “Millora de l’accés rodat i connectivitat amb fibra òptica a les masies”, redactat per l’arquitecte tècnic Josep Vilaseca Tenas, amb un pressupost d’execució per contracta de cent divuit mil set-cents trenta-un euros amb vuitanta-tres cèntims (118.731,83 €).

S'exposa al públic pel termini de trenta dies, mitjançant la publicació d'un anunci al BOP i al DOGC, així com en al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

Darrera actualització: 01.12.2020 | 13:54